Online behandeling

Info professionals

Demo behandeling

Wat is Cannabisdebaas.nl?

Cannabisdebaas.nl is een informatieve website met een actief forum voor contact met lotgenoten en een online behandeling gericht op mensen die problemen hebben met overmatig cannabisgebruik.

De internetbehandeling is een gestructureerd behandelprogramma waarin cliënt en hulpverlener een persoonlijk contact aangaan via het internet. De grote voordelen ten opzichte van een face-to-facebehandeling zijn de anonimiteit en het feit dat de hulp in eigen tijd en omgeving wordt ontvangen.

Online behandeling
We bieden een vrijblijvend en anoniem advies waarvoor men zich aan kan melden op de website. Na het advies zijn twee online behandelvarianten: Cannabisdebaas.nl - Kort en Cannabisdebaas.nl - Intensief, deze vallen beide onder de basis GGz. Voor vergoeding door de zorgverzekering is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Bij aanmelding geeft een deelnemer toestemming dat deze wordt opgevraagd door Cannabisdebaas.nl. De kosten van deze behandeling worden door Tactus rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

De duur van de behandeling Cannabisdebaas.nl Kort is zes weken, waarbij één keer per week contact is. De behandelduur van Cannabisdebaas.nl Intensief is gemiddeld veertien weken, waarbij één keer per week contact is. Na aanmelding middels een intakevragenlijst beoordelen wij of de cliënt in is geïndiceerd voor de kortere of de intensievere behandelvariant. Indien online behandeling ontoereikend is voor de problematiek verwijzen we naar een meer geschikte vorm van behandeling.

Het doel van de internetbehandelingen is motiveren tot verandering van cannabisgebruik en voor behandeling. Het uiteindelijke doel is het stoppen of minderen van cannabisgebruik.
Bij de internetbehandeling wordt gebruik gemaakt van psycho-educatie en cognitieve herstructurering. De methode die ten grondslag ligt aan internetbehandeling is gebaseerd op uitgangspunten uit het bio-psycho-sociale model en de cognitieve gedragstherapie. De methode waarmee gewerkt wordt is niet nieuw maar wordt al jaren gehanteerd in de reguliere verslavingszorg.

In de literatuurstudie die door ons is uitgevoerd zijn cognitieve gedragstherapeutische interventies effectief gebleken bij online therapieën.
Terug

Voor wie is de behandeling geschikt?

In principe is dit programma geschikt voor elke volwassene en jongere vanaf 16 jaar die iets aan zijn cannabisgebruik wil doen. Ook als men in het verleden overmatig gebruikte en nu een terugval wil voorkomen, kan men deelnemen.
Het vereist enige tijdsinvestering om de huiswerkopdrachten uit te kunnen voeren. We vragen onder andere van de deelnemer om dagelijks het cannabisgebruik te registreren. Zonder medewerking van de cliënt is behandeling uiteraard niet mogelijk. Men moet in staat zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de behandeling.
Terug

Aanmelding en verloop behandeling

Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich anoniem aanmelden voor een gratis advies. De aanmelding start met een intakevragenlijst ten behoeve van de diagnostiek. Na het advies kan men aangeven deel te willen nemen aan één van de online behandelingen. In dat geval vragen wij de persoonsgegevens op en vragen we de deelnemer toestemming voor het opvragen van de benodigde verwijsbrief bij de huisarts.
Deelnemers onder de 18 vallen onder de jeugdzorg. De kosten voor de behandeling worden in dat geval door de gemeente gefinancierd. Dit kan per gemeente verschillen.

Cannabisdebaas.nl - Intensief
Cannabisdebaas.nl Intensief is een behandelprogramma dat onder de tweedelijns zorg valt en de behandeling bestaat uit twee gedeelten. De behandelduur is gemiddeld 16 weken.
Het eerste deel van internetbehandeling is gericht op het analyseren van het cannabisgebruik, zonder dat de deelnemer daar direct iets aan hoeft te veranderen. Dit deel wordt afgesloten met een samenvatting van het geleerde en een persoonlijk advies over het cannabisgebruik en over eventuele vervolgbehandeling. Contra-indicaties voor het vervolgen van de online behandeling zijn wanneer er sprake is van ernstig medisch risico of acuut gevaar. Mocht blijken dat internetbehandeling niet geschikt is, dan verwijzen wij naar andere hulp of behandeling. In het tweede deel van de behandeling stelt de deelnemer een concreet doel ten aanzien van het alcoholgebruik, gericht op stoppen met drinken of minder drinken.
Indien nodig bieden we na deze behandeling nog 6 weken nazorg. Daarbij is één keer per week contact. Tevens stimuleren we tijdens en na behandeling het contact met lotgenoten via het forum op de website. Het forum is ook toegankelijk voor niet-deelnemers.

Cannabisdebaas.nl - Kort
Cannabisdebaas Kort is een behandeltraject dat onder de eerstelijns psychologische zorg valt en bestaat uit vijf behandelcontacten. De behandelduur is gemiddeld zes weken. De behandeling richt zich direct op gedragsverandering en de deelnemer begint met het stellen van een veranderdoel ten aanzien van verantwoord cannabisgebruik.
Er is binnen de eerstelijns zorg geen mogelijkheid tot nazorg na deze behandeling. Indien vervolgbehandeling of nazorg nodig is wordt verwezen naar online of face to face behandeling onder de tweedelijns zorg.
Terug

Hoe verwijs ik naar Cannabisdebaas.nl?

U kunt patiënten eenvoudig verwijzen naar Cannabisdebaas.nl door hen de naam van de website mee te geven. De patiënt kan zich vervolgens zelf aanmelden. Om het u makkelijk te maken zijn er kaartjes met de naam en korte toelichting van Cannabisdebaas beschikbaar. Bovendien zijn er posters voor in de praktijk- of wachtruimte beschikbaar. Kaartjes en posters kunt u kosteloos bestellen.
Terug

Verwijzing naar huisarts en ggz-behandelaars

Op indicatie kan een deelnemer door ons worden geadviseerd naar de huisarts te gaan voor een lichamelijk onderzoek, gericht op mogelijke schade door alcoholgebruik. De deelnemer kan daartoe een brief voor de huisarts uitprinten met uitleg over het programma en een medische checklist voor het onderzoek bij overmatig alcoholgebruik. Deze brief bevat geen persoonsgegevens.

De internetbehandeling kan in principe prima gecombineerd worden met - of voorafgaan aan - een behandeling of therapie gericht op andere psycho-sociale problemen.
We gaan niet uitgebreid in op mogelijke oorzaken van drinken die in het verleden liggen, maar steken in op de situatie van dit moment en hoe deze te veranderen is. De ervaring leert: eerst het drankgebruik terugdringen, dan pas kan men effectief verder met onderzoeken, aanpakken en eventueel verwerken van andere problemen.
Terug

Anonimiteit en het dossier 

De contacten tussen hulpverlener en cliënt verlopen via de website, waarop men kan inloggen met een naam en wachtwoord. Er is dus geen sprake van e-mail uitwisseling. Dossiergegevens worden digitaal geregistreerd, ook onder de inlogcode. Dossiers zijn beveiligd en blijven digitaal vijftien jaar bewaard binnen de instelling. Dit is volgens de wettelijke richtlijnen. Niets uit het dossier mag worden overgelegd aan derden zonder toestemming van de deelnemer.
Terug

Onderzoek

Bevindingen uit de literatuurstudie en ruime praktijkervaring hebben geleid tot de totstandkoming van het behandelprogramma. Gedurende de afgelopen jaren is uitgebreid onderzoek verricht naar Cannabisdebaas.nl. Meer informatie over dit onderzoek en de resultaten vindt u bij onderzoek.
Terug

Medewerkers

De behandeling wordt uitgevoerd door professionele en ervaren maatschappelijk werkers, sociaal pedagogisch hulpverleners en HBO-verpleegkundigen, die werkzaam zijn bij een reguliere instelling voor verslavingszorg. De persoonlijke adviezen komen tot stand door het team van hulpverleners, een verslavingsarts en een psychotherapeut (behandelcoördinator). Gedurende de hele behandeling kan de hulpverlener expertise vragen aan de arts en de psychotherapeut.
Terug

Contact

Voor vragen over de behandeling kunt u telefonisch contact opnemen met het team internetbehandeling. Telefoon 088 382 28 87.
Terug